Regler for moratorieområdet Čearretsuolu

Ellos Deatnu! (Leve Tanaelva!)

Čearretsuolu moratorium er blitt erklært i forbindelse med de nye fiskereglene for Tanavassdraget. Dette innebærer at de nye fiskereglene ikke gjelder for området av elva rundt holmen Čearretsuolu, men at dette området omfattes av egne regler for Čearretsuolu moratorium.

Stedets rettigheter

Čearretsuolu er holmen til fugler, dyr, insekter, planter og andre skapninger med tilhørighet hit. Mennesket er gjest her.  Holmen Čearretsuolu har de samme rettighetene som vi mennesker og det har også alle de andre skapningene her som fisker, fugler og insekter. Čearretsuolu og tilhørende økosystem har rett til et godt liv, biologisk mangfold, balanse, reint vann og rein luft. Holmen har også rett til at det som blir ødelagt rettes opp.  Čearretsuolu og dens økosystem skal leve og være bærekraftig.

Kommunikasjon

Holmen er venn, hjelper, åndelig kilde og hjem for oss mennesker. Vi må kommunisere med holmen, lytte til jorda og lære av jorda. Når vi kommer til holmen passer det å spørre stedet om lov til å oppholde seg der. Når vi drar derfra takker vi stedet og alt som er der. Vi levner ikke noe der som er til ulempe for holmen.  Når vi forlater holmen, så drar vi i fred. Vi ivaretar kommunikasjonen mellom oss selv og holmen, fordi dette gir oss bedre psykisk og fysisk helse.  Vi trenger denne kontakten slik at vi kan leve et godt og sunt liv.

Fiske

Vi fisker på en slik måte at vi får og tar bare det vi trenger. I moratoriet for Čearretsuolu har ikke de nye fiskereglene trådt i kraft, og således gjelder ikke fiskekort for fritidsfiske her, så framt kortene ikke er godkjent av lokalbefolkninga.  Turister skal derfor spørre samer i Tanadalen, og særlig folket som er rettighetshavere i moratorieområdet, om lov til å fiske.  I moratorietiden er samisk tradisjonell rettsforståelse og sedevane grunnlag for fiske her.

Ivaretakelse

På holmen Čearretsuolu tar vi ansvar for helheten mellom liv, natur og menneske.  Holmen, med tilhørende økosystem, er sårbar, og derfor må naturressursene forvaltes på en fornuftig og økologisk måte.  I utmarka forflytter vi oss rolig, vi forstyrrer hverken holme, dyr, ånder eller mennesker.  Holmens øvre del og sørlige bredd er forbeholdt fuglene, og vi mennesker skal ikke gå dit.

Rettferdighet

På Čearretsuolu passer vi på arven fra naturen og arven etter forfedrene og formødrene våre, og vi tilbakefører denne arven. Målet er å styrke naturen og rettighetene våre. Vi ønsker på en ikke-voldelig måte å gå opp stien for samisk selvbestemmelse. Dette er vårt mål, vår plikt og vårt ansvaret.

Kjærlighet

Vi elsker naturen, dyrene, plantene, menneskene, åndene, kulturen vår og arven etter forfedrene og formødrene våre.  Vi fremmer styrke og modighet for et bærekraftig samfunn, og vi hjelper det samiske folket til en sunn og trygg framtid.  Vi går kjærlighetens sti, ikke hatets.

Forsoning og trygghet

Vi skal fremme medmenneskelighet, forsoning, trygghet og vennlighet.  Vi skal ikke lage bråk, kjefte, bruke vold eller tråkke på andre.  Det er ikke lov å ta alkohol eller andre rusmidler til holmen.

Raushet og ærlighet

Vi skal unne andre alt som er godt, og vi skal dele mat, informasjon og det som trengs og som fremmer Čearretsuolu og målene våre. Del gjerne egne tradisjonelle kunnskaper, meninger og det det du har hørt åpent, på en ærlig måte og med gode hensikter.

Lavvotradisjonen

Vi respekterer lavvotradisjonen, som har blitt overført fra generasjon til generasjon gjennom tusener av år. Vi holder árran, boaššu og uski hellige.  Vi oppholder oss ikke og krysser ikke boaššu.  Lavvoens eamit og isit og ellers andre beboere har fått avsatt stedene nærmest boaššu.  Gjestene venter ved uski til de har fått tildelt et sted å oppholde seg.  De som er i lavvoen holder både selve lavvoen og plassen utenfor ryddig.  Hver og en passer på seg selv, så man ikke trenger andre til å ta vare på seg.